Theo bạn, đâu là giải pháp tốt nhất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay?